Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

klvg
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaszydera szydera

September 17 2017

klvg
1535 e19d 500
Reposted fromvandalize vandalize viababyface babyface

September 09 2017

klvg
4231 5149 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

September 01 2017

klvg
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaszydera szydera

August 29 2017

2909 8e4c
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera

August 22 2017

klvg
0177 bbfc
Reposted fromzie zie viaszydera szydera

August 13 2017

klvg
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaszydera szydera

August 12 2017

klvg
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera

August 09 2017

klvg
Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
— Peter Alexander McWilliams - ' Jak przeżyć utratę miłości '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaohinnocence ohinnocence
klvg
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
klvg
9681 7c68

August 06 2017

klvg
8648 897e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
klvg
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaszydera szydera

August 01 2017

klvg
klvg
0663 cc0b 500

July 27 2017

klvg
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera

July 20 2017

9353 e405

sterility:

my words//not my art

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
klvg
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera

July 07 2017

klvg
Reposted fromzielono zielono viaszydera szydera

July 02 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl